Wyślij przesyłkę


Zaloguj się Załóż konto

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług  spedycyjno-transportowych w ramach Serwisu ctlgroup.pl przez firmę APC GROUP.
 2. Serwis internetowy ctlgroup.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę APC GROUP.
 3. Zakres działalności firmy APC GROUP obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. APC GROUP świadczy odpłatnie usługi spedycyjno-transportowe związane z organizacją przewozu towarów w transporcie drogowym krajowym.
 5. APC GROUP jest zobowiązany wykonywać swoje czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem Zleceniodawcy.
 6. Z serwisu ctlgroup.pl mogą korzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. Zalogowanie się na konto Użytkownika na stronie Serwisu ctlgroup.pl lub też zamówienie usługi wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie serwisu ctlgroup.pl. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Zlecenie wykonania Usługi wymaga dodatkowo zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień regulaminów, warunków świadczenia usług i cenników przewoźnika wybranego przez Użytkownika do wykonania przewozu. Akceptując regulamin, warunki świadczenia usług i cennik przewoźnika, Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§2 Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

 1. CTL GROUP - nazwa serwisu, którego właścicielem jest firma APC GROUP Anna Cała ul. Topolowa 76 , 08-110 Siedlce NIP: 538-182-65-95, REGON: 145830090
 2. Adres korespondencyjny: APC GROUP ul. Zabielska 32 , 21-300 Radzyń Podlaski tel. (+48) 888-222-884
 3. APC GROUP -  właściciel serwisu CTLGROUP.PL z siedzibą w Siedlcach ul. Topolowa 76, 08-110 Siedlce
 4. Nadawca -  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w serwisie CTLGROUP.PL i korzysta z serwisu.
 5. Odbiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem usługi przesyłki przez klienta adresowana jest przesyłka, upoważniona przez klienta do odbioru przesyłki.
 6. Zleceniodawca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub podmiot trzeci.
 7. Klient/zleceniodawca/Odbiorca -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w serwisie.
 8. Cennik – oferta, która określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
 9. List Przewozowy – dokument przewozowy w transporcie krajowym, wystawiany w panelu klienta na stronie ctlgroup.pl, zawierający informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu wchodzącego w zakres usług spedycyjnych.
 10. Kurier / Kierowca - pracownik lub podwykonawca firmy APC GROUP wykonujący transport towarów.
 11. Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem ctlgroup.pl wraz z jego funkcjonalnością, prowadzony przez Usługodawcę, w ramach którego Użytkownicy mogą zlecać Usługodawcy wykonanie usługi.
 12. Zlecenie - zamówienia wykonania usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi transportowej przez APC GROUP.
 13. Konto Klienta -  miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji klienta w serwisie, pozwalające na zawieranie przez klienta z CTLGROUP umów których przedmiotem są usługi transportowe. Umożliwia ono  m.in. podgląd złożonych zleceń, zapoznanie się z cennikiem czy regulaminem.,
 14. Dzień dostaw - dzień od poniedziałku do niedzieli
 15. Protokół odbioru/Zestawienie Nadań – dokument stanowiący dowód przekazania przesyłki/przesyłek kurierowi w celu zrealizowania usługi przewozu.
 16. Rampa-rampa to system realizacji usług kurierskich paletowych oraz ładunków których waga przekracza 30 kg.Polega na zapewnieniu przez strony wysyłki odpowiednich warunków umożliwiających załadunek i rozładunek palety. Nadawca zapewnić musi samodzielny załadunek, a Odbiorca rozładunek towaru z samochodu kuriera. Przesyłka paletowa może zostać doręczona przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładowania miejsca np. pod klatkę schodową. Jeżeli paleta zostaje nadana i/lub doręczana w bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.
 17. Towar/przesyłka – paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kierowcę i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

 

§3. Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Wystawienie zlecenia przez Zleceniodawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron w tym podczas realizacji kolejnych zleceń, chyba że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

 

§4 Wyłączenia

 1. APC GROUP nie świadczy usług w odniesieniu do poniżej wymienionych grup towarowych, a zatem postanowienia Warunków nie mają do nich zastosowania.
 • rzeczy łatwo psujące się i towary wymagające przewozu w kontrolowanej temperaturze,
 • rzeczy wydzielające zapachy,
 • przesyłki wartościowe, tj. pieniądze, weksle, czeki, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy, inne dokumenty bankowe i finansowe, papiery wartościowe, złoto, srebro, pozostałe metale z grupy platynowców, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, zbiory archiwalne, dokumenty,
 • plany, wzory, prototypy,
 • mienie przesiedleńcze,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 • żywe zwierzęta,
 • broń, amunicja,materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne
 • narkotyki, substancje psychotropowe, preparaty, w tym leki, wymagające specjalnych warunków,
 • towary, które ze względu na swoje właściwości, stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia lub życia albo mogą uszkodzić inne towary lub mienie APC GROUP lub jego podwykonawców,
 • towary niebezpieczne wszystkich klas w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957, towary objęte Krajowym Systemem Przesyłek Monitorowanych SENT.

 

§ 5 Składanie, realizacja, modyfikacja, anulowanie zleceń

 1. Zlecenie składane jest:
  a) za pośrednictwem strony ctlgroup.pl, po uprzednim zarejestrowaniu, otrzymaniu indywidualnego numeru klienta i utworzeniu konta,
  b) zamówienia przyjmowane są przez serwis 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  c) wyceny i przypisywania ładunków do kierowców odbywają się w dni robocze w godzinach  9:00-18:00 (są to godziny pracy biura)
  - zlecenia wycenione przed 18:00 godziną i zaakceptowane przed 18:00 godziną, będą przydzielane w tym samym dniu, natomiast zlecenia wycenione przed  18:00 godziną a zaakceptowane po  18:00 godzinie będą przydzielane w kolejnym dniu roboczym.
   
 2. Niezbędne dane do poprawnego przyjęcia zlecenia
  a) Podczas wypełniania formularza Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji niezbędnych do nadania przesyłki, w tym obowiązkowo:
  b) danych adresowych m.in. kodu pocztowego i miejscowości nadania oraz  odbioru Przesyłki, numeru telefonu,
  c) wymiarów i wagi oraz rodzaju wysyłanego towaru,
  d) ilości.
   
 3. Realizacja zleceń
  a) po akceptacji zlecenia w panelu klienta wyświetli sie numer do kierowcy przydzielonego do obsługi tego zamówienia
  b) złożenie zamówienia na usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  c) w procesie realizacji zamówienia klient otrzymuje list przewozowy/etykietę i/lub Protokół w postaci elektronicznej z możliwością wydruku, KP oraz KW w zależności od specyfiki zlecenia
  d) Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych podanych przez niego na liście przewozowym lub etykiecie.
   
 4. Modyfikacja
  Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez zgłoszenie takiej chęci swojemu opiekunowi i określeniu warunków zmiany danych.
   
 5. Anulowanie zlecenia
  a) Klienci serwisu mają możliwość anulowania zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania usługi transportowej, nie później niż 24  godzin od  złożenia zlecenia. Po upływie 24  godzin od momentu akceptacji zlecenia zostanie naliczona opłata za anulowanie zamówienia według Cennika Usługodawcy.
  -Anulowanie - do 24h od zatwierdzenia (bezpłatnie)
  -Anulowanie - po 24h od zatwierdzenia (odpłatnie)
  -Anulowanie - na 24h przed dniem załadunku (odpłatnie)
  b) Przy anulowaniu zlecenia przez klienta, które zostało opłacone za pomocą szybkich płatności Przelewy24, firma CTL  pobierze prowizję w wysokości 4 %  odsylanej kwoty transportu. W skład 4 % wchodzi: 2% prowzji Przelewy24 którą jest obciążona firma CTL za przelew przychodzący + 2% za przelew wychodzący jako zwrot kwoty do zlecającego, którą Przelewy24 obciąza CTL (płatnika).

  Umowę uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia Zlecenia przez APC GROUP.

 

§  6 Zabezpieczenie towaru

 1. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kierowcę Kuriera na samochodzie. Szczegóły zasad pakowania znajdują się na stronie: ctlgroup.pl w zakładce poradnik.

 

§ 7 Weryfikacja

 1. W przypadku podejrzenia (po przyjęciu przez kierowcę  przesyłki do przewozu), że istnieje rozbieżność pomiędzy zadeklarowanymi a faktycznymi parametrami przesyłki, kierowca ma prawo do weryfikacji danych przesyłki (w szczególności dotyczących wagi lub gabarytów przesyłki lub rodzaju wysyłanego przedmiotu).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów przesyłki z zadeklarowanymi przez Użytkownika w zamówieniu, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za weryfikację oraz zostanie naliczona opłata za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem.
 3. Dla przesyłek w których waga rzeczywista jest większa niż deklarowana podczas przyjęcia zlecenia  i przekroczy 300 kg obowiązuje stawka 3zł netto /km liczone w obie strony. Prosimy podawać realne wagi wysyłanych towarów.

§ 8 Powiadomienia

 1. W procesie realizacji zamówienia serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu przesyłki u kierowcy (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, Doręczono, itp.).

 

§ 9  Odpowiedzialność

 1. APC GROUP nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie, opóźnienie lub zwrot Przesyłki powstały z przyczyn:
  a) występujących po stronie klienta lub odbiorcy przesyłki;
  b) nie wywołanych winą APC GROUP;
  c) z właściwości towaru;
  d) wskutek siły wyższej;
  e) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną
  f) rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach
  g) szczególnych albo niezachowania przez klienta tych warunków;
  h) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych
  i) warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
  j) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości w szczególności szyb i elementów szklanych nie zabezpieczonych według  standardów firmy CTL group;
  k) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez klienta, odbiorcę lub zleceniodawcę;
  l) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
   
 2. APC GROUP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia w przypadku gdy:
  a) przesyłka zawiera towar podlegający wyłączeniu zgodnie z zapisami §4 pkt.1.
  b) opakowanie przesyłki jest wadliwe, niedostateczne lub przesyłka nie jest opakowana,
  c) Zleceniodawca opóźnia się w regulowaniu płatności za usługi wykonane przez APC GROUP,
  d) istnieje podejrzenie nadania towaru uszkodzonego lub naprawianego mającego status nowego lub nieuszkodzonego,
  e) innych przypadkach.

  APC GROUP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z odmową przyjęcia Zlecenia w przypadkach opisanych powyżej.  
   
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku z tytułu konieczności neutralizacji szkody spowodowanej przesyłką niebezpieczną lub  nieprawidłowo zabezpieczoną. W szczególności chodzi o wycieki płynów eksploatacyjnych (mosty, silniki, skrzynie biegów).
  Cennik określa kwotę od 250 zł brutto i dotyczy samej neutralizacji a nie jej skutków.
  a) Jeśli skutkiem wycieku jest uszkodzony inny towar lub mienie, zleceniodawca dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tym związanych.Dotyczy to w szczególności:
  - dróg publicznych (drogi szybkiego ruchu, autostrady, drogi gminne, grogi powiatowe itp.)
  - prywatnych posesji (kostka, asfalt, podjazdy)
  - innych przesyłek (zalanie, zamoczenie)
  - inne niewymienione
  W takich przypadkach kosztorys sporządzany jest indywidualnie przez zewnętrzne firmy.
   
 4. APC GROUP nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę, jeśli powstała ona z przyczyn niezależnych od APC GROUP. Główne przyczyny niezależne od APC GROUP to m.in.
  a) blokady komunikacyjne,
  b) kierowanie dostawy do odbiorców, którzy nie posiadają infrastruktury lub wyposażenia niezbędnego do przyjęcia dostawy,
  c) wprowadzenie ograniczeń krajowych lub lokalnych uniemożliwiających dostawę do Odbiorcy, o ile zostaną one wprowadzone formalnym komunikatem władz,
  d) błędy w danych przekazanych w zleceniu, które mogą wpływać na jego terminową i kompletną realizację,
  e) wstrzymanie realizacji zlecenia przez APC GROUP, o którym mowa w sekcji §4,
  f) przekazywanie poleceń zmieniających istotne warunki zlecenia w trakcie jego realizacji,
  g) zdarzenia losowe niezależne od APC GROUP.Do takich zdarzeń zaliczamy również m.in: problemy z obsługą danego zlecenia (brak gotówki przy dostawie za pobranie COD, brak spakowanego towaru, brak dojazdu, brak osoby odpowiedzialnej za wydanie, itp.),  które skutkuje opóźnieniem na całej trasie kierowcy

  W ww. przypadkach obowiązuje tolerancja +/- 2 dni robocze.

 

§ 10 Załadunek i rozładunek przesyłek

 1. W czasie odbioru lub dostarczania przesyłki, kurier wykonujący usługę przewozu nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania przesyłki.
 2. Każda przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru przesyłki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.
 3. Wykonywanie czynności ładunkowych tj. załadunku i rozładunku przesyłek należy odpowiednio do obowiązków nadawcy i odbiorcy. APC GROUP nie ma obowiązku wykonywania czynności ładunkowych ani zapewnienia środków technicznych lub urządzeń umożliwiających załadunek i rozładunek.
 4. Rampa-rampa to system realizacji usług kurierskich paletowych oraz ładunków których waga przekracza 30 kg.Polega na zapewnieniu przez strony wysyłki odpowiednich warunków umożliwiających załadunek i rozładunek palety. Nadawca zapewnić musi samodzielny załadunek, a Odbiorca rozładunek towaru z samochodu kuriera. Przesyłka paletowa może zostać doręczona przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładowania miejsca np. pod klatkę schodową. Jeżeli paleta zostaje nadana i/lub doręczana w bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.

 

§12 Odbiór i doręczanie przesyłek

 1. Odbiory  i doręczenia przesyłek dokonywane są  7 dni w tygodniu, w godzinach pracy kierowcy 6-23 bądź w innych godzinach ustalonych wcześniej z klientem.
 2. Na liście przewozowym podane terminy odbioru i dostawy są przewidywane i obowiązuje tolerancja +/- 2 dni robocze.  Tolerancja to zbieg zdarzeń losowych niezależnych od APC GROUP.
 3. System wysyła zarówno do nadawcy jak i odbiorcy towaru powiadomienia SMS, w treści informując o przewidywanej dacie załadunku /dostawy wraz z telefonem do kierowcy z  którym ustalamy szczegóły związane z danym zleceniem. Obowiązuje tolerancja +/- 2 dni robocze.Tolerancja to zbieg zdarzeń losowych niezależnych od APC GROUP.
 4. Kierowca przed odbiorem / doręczeniem przesyłki podejmuje próbę kontaktu z klientem w celu potwierdzenia odbioru/dostawy towaru. W przypadku braku odzewu ze strony klienta (brak odpowiedzi na SMS bądź brak oddzwonienia) za stosowne uznaje się zatwierdzenie statusu " brak kontaktu".
 5. Podczas odbioru przesyłki Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania kurierowi wydrukowanego listu przewozowego lub etykiety, wygenerowanych przez serwis.
 6. W przypadku, gdy kurierowi nie zostanie przekazana przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub gdy przesyłka nie jest przygotowana do nadania, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez kuriera zgodne z Cennikiem Usługodawcy, pokrywa Usługobiorca. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez serwis.
 7. Sprawdzenie zawartości - jeśli zleceniodawca nie ustalił inaczej, to odbiorcy nie przysługuje prawo do rozpakowania przesyłki i sprawdzenia jej zawartości przed potwierdzeniem jej odbioru, jeżeli przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji i uszkodzeń z wykluczeniem sytuacji wyjątkowych na które kierowca ani firma nie ma wpływu.
  Do takich sytuacji zaliczamy m.in.:
  a) otworzenia przesyłki przez odbiorcę pomimo wyraźnej informacji przez kierowcę o braku możliwości sprawdzenia zawartości,
  b) wywieraniu presji,
  c) podjęcie próby doręczenia przesyłki przez kierowcę ze sprawdzeniem zawartości jeśli kontakt z zleceniodawcą jest niemożliwy a odbiorca deklaruje, że bez sprawdzenia przesyłki zrobi "odmowę przyjęcia". Przez kontakt niemożliwy uważa się brak sygnału w telefonie bądź brak odpowiedzi na wiadomości SMS. W przypadku podjęcia takiej próby szanse na doręczenie towaru wynoszą 50/50 a w przypadku brak możliwości sprawdzenia towaru jest 100% zwrot towaru do nadawcy.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn innych niż zawinione przez APC GROUP i powstania konieczności składowania Przesyłki, APC GROUP przysługuje prawo do obciążania Zleceniodawcy kosztami składowania począwszy od trzeciego dnia licząc od daty dostawy wynikającej z treści zlecenia. Kwota magazynowania: 50 zł brutto/doba
 9. W przypadku braku możliwości zrealizowania odbioru  z przyczyn innych niż zawinione przez APC GROUP, zleceniodawca zostanie obciążony kwota za pusty podjazd , zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
 10. Po potwierdzeniu zlecenia przez APC GROUP, zleceniodawca zobowiązany jest do:
  a) przygotowania i wydania przesyłki w ustalonym miejscu i czasie,
  b) prawidłowego zapakowania oraz zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem,
  c) odpowiedniego oznaczenia każdego opakowania (transportowego) etykietą adresową,
  d) umieszczenia listów przewozowych (minimum 2 egzemplarze) oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów przytwierdzonych do opakowania razem z etykietą adresową,
  e) wydania APC GROUP wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych dla prawidłowego wykonania usługi,
  f) poinformowania APC GROUP o szczególnych właściwościach przesyłki i właściwego oznakowania przesyłki,
  g) wydania przesyłki w czasie nie przekraczającym 20 minut od momentu podstawienia pojazdu załadunek.
 11. Kurier podejmuje 2 próby doręczenia. Po dwóch nieudanych próbach automatycznie generowany jest zwrot do nadawcy.
 12. Na wyraźna prośbę zlecającego firma może podjąć 3 próbę doręczenia. Trzecia próba doręczenia jest równa stawce 100% ceny wysyłki.
 13. W przypadku nieodebrania zwrotu przez zlecającego, paczka wraca na magazyn główny i jest magazynowana do wyjaśnienia. Koszt magazynowania jest równy kwocie  50 zł brutto / doba

 

§ 13 Pobrania (COD) , saldo

 1. Rodzaje zwrotu pobrania:
  a) pobranie - zwrot na konto po dostawie towaru (pobrania zwracamy wyłącznie na polskie rachunki bankowe)
  b) pobranie - gotówka po dostawie towaru - zwrot pobrania w formie gotówki na kolejny cykl rozliczeniowy po dostawie towaru
  c) pobranie - zwrot gotówką z góry zwrot pobrania w formie gotówki realizowana przy załadunku towaru jako przedpłata
 2. Pobranie za przesyłkę (COD) – usługa dodatkowa polegająca na pobraniu od Odbiorcy należności przysługującej Zleceniodawcy za przesyłkę i przekazaniu jej Zleceniodawcy
 3. Pobranie (COD) jest to kwota towaru łącznie z kosztami transportu.
 4. W przypadku ujemnego salda lub zadłużenia klienta, firma APC GROUP zastrzega sobie prawo do skompensowania powstałych zaległości z dostępnych środków za przesyłki pobraniowe COD jeśli owe pobrania są dostępne.
 5. Odbiorca zobowiązany jest do przygotowania odliczonej kwoty pobrania, kierowca nie ma obowiązku posiadania środków pieniężnych.
 6. Odmowa uregulowania przez Odbiorcę określonej przez Zleceniodawcę kwoty pobrania lub brak odliczonej kwoty pobrania traktowane są jak odmowa przyjęcia przesyłki. APC GROUP w takim przypadku zwraca przesyłkę do nadawcy, koszt transportu w obie strony ponosi Zleceniodawca. (Przy wydaniu towaru do doręczenia, odbiorca informowany jest wcześniej telefonicznie przez kierowcę lub przez SMS o kwocie pobrania.)
 7. W przypadku nadania przesyłki za pobraniem (COD), APC GROUP zobowiązuje się przekazać klientowi pobranie:
  a) na rachunek wskazany przez klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia towaru.
  b) gotówka po dostawie towaru zwane w systemie jako "rozliczenie gotówkowe cykliczne" dla kwot, których suma pobrań:
  I - nie przekroczy 1.000 zł  ( jeden tysiąc złotych), nie później niż w ciągu 30 dni od doręczenia towaru,
  II -  przekroczy 1.000 zł  ( jeden tysiąc złotych), nie później niż w ciągu 7 dni od doręczenia towaru.
  APC GROUP może zatrzymać pobrania dokonując potrącenia ich z zadłużeniem klienta, na co klient wyraża zgodę. Jest to Kompensata.
 8. APC GROUP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za opóźnienie płatności, w przypadku błędnego podania numeru konta przez Zleceniodawcę.
 9. Klient może przelać dowolną kwotę z pobrań na SALDO i z salda opłacać usługi transportowe.
 10. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługodawcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot za pośrednictwem kanału płatności wykorzystanego przy opłaceniu zamówienia. Zwrot może nastąpić także za zgodą Usługobiorcy na przynależne pieniędzy na SALDO.

 

§ 14 Płatności i rozliczenia

 1. W przypadku braku płatności w terminie (zgodnie z Dz.U.2019.0.118 t.j - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Art. 10. trans. handl.) Usługodawcy przysługuje od Usługobiorcy rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiąca równowartość kwoty:
  1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych
  2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych
 2. W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty Usługodawca może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.Usługobiorca niedokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych podjętych przez Usługodawcę lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty
 3. Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę na podstawie dokonanej wyceny, której kwota widnieje w formularzu zamówienia kuriera w panelu klienta.
 4. Usługobiorca może wybrać opcję doręczenia faktury VAT za zamówioną usługę na wskazany adres email.
 5. Faktura VAT wystawiana jest dopiero po dostawie towaru i po zakończeniu kursu (do 5 dni po dostawie) lub zbiorczo na koniec miesiąca w zależności od wybranej na etapie zlecania płatności przez Użytkownika opcji.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora Przelewy24 oraz PayPal.
 7. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.
 8. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są przy użyciu tego samego kanału płatności, który użyty był przez Usługobiorcę, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Formy zapłaty za transport:
  a) Przedpłata  online  „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych, której operatorem jest Przelewy24. Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności dostępny na stronie internetowej:www.Przelewy24.pl, (Przelewy24 niezależnie od wybranej metody płatności pobiera prowizję 1,9% z uwzględnieniem, że nie będzie niższa niż 30 groszy),
  b) Środkami z przedpłat (SALDO),
  c) faktura terminowa.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.Przelewy24.pl

 

§ 15 Przedpłata – PrePaid (SALDO)

 1. Zwiększenie salda na koncie PrePaid dokonuje się poprzez wpłatę środków w panelu klienta w zakładce PrePaid.
 2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 10.000,00 PLN.
 3. Stan konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.
 4. Dokonanie zapłaty z konta PrePaid za składane zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie serwisu do realizacji zamówienia.
 5. Zwrot niewykorzystanych środków z konta PrePaid następuje po rozwiązaniu umowy i usunięciu konta przez Usługodawcę, na wskazany przez niego w panelu klienta rachunek bankowy.

 

§ 16 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu

 1. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (umowa o prowadzenie konta) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  a) rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
  b) wykorzystywania usług dostępnych w serwisie do łamania prawa.  
 2. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien złożyć oświadczenie  w formie pisemnej lub mailowej. Pismo o usunięciu konta należy wysłać na adres siedziby firmy lub przesłać je drogą  mailową na biuro@ctlgroup.pl w tytule wiadomości wpisując: "usunięcie konta". Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika posiadają status "zakończone", czyli wszystkie zamówione przez niego usługi zostały zrealizowane bądź zakończone raz jeśli saldo na jego profilu wynosi 0,00 zł. Usunięcie konta na wniosek Użytkownika nie oznacza usunięcia danych osobowych Użytkownika ze zbiorów danych administrowanych przez Usługodawcę. Nie usuwamy kont na zgłoszenie telefoniczne.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika lub Usługodawcę, jak również w przypadku innego wygaśnięcia umowy, konto podlega usunięciu wraz ze zgromadzonymi na nim danymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że usunięcie konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta danych.
 4. Usunięcie danych nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z bazy kont.Dane te mogą być dalej przetwarzane w sposób ograniczony wyłącznie w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 5. Po usunięciu lub zablokowaniu konta Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników portalu w zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., Nr 1030 – t.j.), w celu:
  a) należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługodawcę;
  b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
  c) rozpatrzenia reklamacji.
  d) własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;   
 6. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy.

 

§ 17 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, odbiorca ma prawo (obowiązek) sprawdzić stan towaru przed zapłaceniem  i podpisaniem listu przewozowego.
 2. Jeśli opakowanie w które jest  zapakowany odbierany towar nie ma widocznych uszkodzeń, odbiorca zobowiązany jest uregulować wszystkie płatności oraz podpisać list przewozowy w którym potwierdza odbiór towaru bez zastrzeżeń. Obowiązkiem odbiorcy jest sprawdzenie stanu towaru w momencie dostawy i w przypadku ewentualnych uszkodzeń,braków,niezgodności z zamówieniem,  spisanie protokołu szkodowego w obecności kierowcy CTL oraz zrobienie osobnej dokumentacji w postaci zdjęć, potrzebną w późniejszym procesie składania reklamacji..  PROTOKÓŁ SZKODOWY dostępny pod adresem: https://www.ctlgroup.pl/reklamacja
  Odpowiedzialność CTL kończy się w momencie odjazdu kuriera z miejsca dostawy.
 3. Odebranie towaru bez zastrzeżeń nie zwalnia ani w żaden sposób nie blokuje odbiorcy/zleceniodawcy do składania reklamacji.
 4. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi. Reklamacje Użytkownik może zgłosić Usługodawcy poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego: 
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@ctlgroup.pl;
  b) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: 21-300 Radzyń Podlaski ul. Zabielska 32
  c) poprzez formularz reklamacyjny/kontaktowy, znajdującego się na stronie www.ctlgroup.pl.    
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
  b) oryginał listu przewozowego lub etykiety,
  c) kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności kierowcy,
  d) faktury zakupu przedmiotu, którego dotyczyła szkoda,
  e) kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów,
  f) faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,
  g) udokumentowaną kwotę roszczenia,
  h) wykaz załączonych dokumentów
 6. W przypadku składania reklamacji  przez osobę/firmę, która nie jest zleceniodawcą, wymagane jest uzyskanie od zlecającego dokumentu  w którym to zleceniodawca (płatnik) zrzeka się praw do reklamacji na rzecz nadawcy/odbiorcy.
 7. Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa oraz regulaminu, usługodawca wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 8. Wypłaty środków z tytułu uznanych reklamacji przekazywane są na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w ciągu 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 9. Odbiorca/Nadawca/Zleceniodawca od momentu doręczenia przesyłki ma 7 dni kalendarzowych na wysłanie formularza reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.
 10. Protokół szkodowy sporządza się tylko i wyłącznie w obecności kierowcy przy doręczaniu przesyłki


 

§ 18 Ubezpieczenie

 1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia są:
  - Przesyłki o wartości jednostkowej nie przekraczającej 20.000 PLN, powierzone APC GROUP do przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
   
 2. Suma ubezpieczeń
  Suma ubezpieczeń  ustalana jest dla każdej przesyłki wg zadeklarowanej w dowodzie nadania wartości przesyłki, nie więcej jednak niż rzeczywista wartość towarów nadanych do przewozu.
  W przypadku braku deklaracji wartości przesyłki w dowodzie nadania przyjmuje się, ze wartość przesyłki nie przekracza 100 PLN.
   
 3. Okres ubezpieczenia.
  Zgłoszenie przesyłki do ubezpieczenia
  a) Ubezpieczenie obejmuje okres od chwili odbioru przesyłki od klienta do momentu wydania przesyłki odbiorcy (adresatowi)
  b) W przypadku przesyłki o wartości powyżej  100 PLN zgłoszenie przesyłki następuje przed przyjęciem przesyłki przez APC GROUP, poprzez zadeklarowanie przez nadawcę/zleceniodawcę chęci zawarcia ubezpieczenia przesyłki w odpowiedniej rubryce na stronie przewoźnika w Panelu Klienta >wyślij przesyłkę>ubezpieczenie
  c) Zgłaszając przesyłkę do ubezpieczenia zleceniodawca zobowiązany jest wpisać/dodać w odpowiednie rubryki:
  - numer paragonu, faktury lub numer innego dokumentu stwierdzającego wartość towaru
  - wartość ubezpieczenia
  - dodanie zdjęć towaru przed zapakowaniem i po zapakowaniu
   
 4. Zakres ubezpieczenia
  Ochroną ubezpieczeniową obięte są szkody rzeczowe w substancji przesyłki polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, zaistniałe od przyjęcia przesyłki do transportu do chwili wydania przesyłki odbiorcy, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 5.
   
 5. Ograniczenia odpowiedzialności
  APC GROUP nie odpowiada za:
  a) Szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczonego, jego pracowników lub osób za które ponowi odpowiedzialność.
  b) Straty i wydatki następcze oraz utracone korzyści, spowodowane utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonych przesyłek
     - Poprzez straty następcze rozumie się stratę polegającą na zmianie stanu majątkowego poszkodowanego w  związku z zaistnieniem szkody, nie wynikającą z wartości rzeczywistej szkody w substancji przesyłki.
     - Poprzez wydatki następcze rozumie się wynikłe z zaistnienia szkody i poniesione przez poszkodowanego wydatki, których poszkodowany nie poniósłby, gdyby szkoda nie zaistniała.
     - Poprzez utracone korzyści rozumie się nie powiększenie się stanu majątkowego poszkodowanego, które nastąpiłoby, gdyby szkoda nie zaistniała.
  c) Szkody powstałe w przesyłkach wskutek niewłaściwego ich opakowania lub niewłaściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, na czas wykonywania usługi przez APC GROUP.
  Wytyczne odnośnie pakowania dostępne są w zakładce poradnik
  d) Szkody powstałe wskutek wad własnych rzeczy nadanych do przewozu lub ich naturalnych własności.
  e) Szkody w przesyłkach zawierających przedmioty  wyłączone ze świadczenia usług, wymienione w obowiązujących warunkach wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek APC GROUP. W szczególności  ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje przesyłek o których mowa §4 Wyłączenia
  e) Szkody powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, strajków, lokautów, zamieszek, rozruchów, działań terrorystycznych i sabotażu.
  f) Szkody powstałe w wyniku konfiskaty, zaboru i przetrzymywania mienia przez organy państwowe do tego uprawnione, nawet w wyniku ich działania bez podstawy prawnej.
   
 6. Obowiązki Ubezpieczonego
  1. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć komplet dokumentacji umożliwiającej rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia, poprzez złożenie:
  a) pisemnej reklamacji zawierającej tytuł reklamacji, uzasadnienie kwoty roszczenia, nr konta, numer NIP – jeżeli roszczenie składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz informację,czy poszkodowany ubiega się o odszkodowanie z tytułu szkody u innego ubezpieczyciela (wraz z jego wskazaniem)
  b) oryginał listu przewozowego przesyłki lub innego dowodu nadania stosowanego przez CTL GROUP w rozliczeniach z klientami
  c) dokumenty potwierdzające wartość poniesionej szkody
     - dokumenty potwierdzające wartość całej przesyłki – faktura zakupu;
     -dokumenty potwierdzające wartość poniesionej szkody - faktura zakupu, faktura za naprawę, lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa nie została wykonana,
     -oświadczenie głównego księgowego lub innej osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczonego, potwierdzające wartość towaru  dotyczy producentów,
  d) protokół uszkodzenia przesyłki - egzemplarz należący do poszkodowanego.
  e) formularz reklamacyjny stosowany przez APC GROUP,
  f) w przypadku zgłoszenia roszczeń przez odbiorcę: pismo dot. zrzeczenia się roszczeń nadawcy na rzecz odbiorcy
  g) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie okoliczności, sprawcy lub rozmiaru szkody.np.zdjęcia
  h) w przypadku, gdy poszkodowany domaga się wypłaty odszkodowania wraz z podatkiem VAT, wymagane jest przesłanie oryginału faktury VAT wraz z oświadczeniem o przyczynach, dla którychdokonanie odliczenia podatku VAT było niemożliwe.
  2. Ubezpieczony zobowiązany jest do umożliwienia  APC GROUP  lub wskazanemu przez APC GROUP rzeczoznawcy dokonania oględzin uszkodzonego mienia. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody APC GROUP dokona istotnej zmiany stanu lub też zniszczenia / kasacji mienia będącego przedmiotem szkody, a ma to wpływ na ustalenie zasadności lub wy sokości szkody, APC GROUP  uprawniony jest do odmowy wypłaty świadczenia lub ograniczenia jego wysokości.
   
 7. Sposób ustalania wysokości szkody
  1. Odszkodowanie odpowiada wysokości rzeczywistej szkody w ubezpieczonej przesyłce, poniesionej przez poszkodowanego, do wysokości sumy ubezpieczenia,
  2. W razie uszkodzenia lub zaginięcia części przesyłki, w przypadku gdy ta część jest integralną częścią całości przesyłki bez której wartość całej przesyłki obniża się a odtworzenie pełnej wartości przesyłki przez zakup utraconej lub uszkodzonej części bądź przez jej naprawę byłoby niemożliwe, kwota szkody odpowiada 100% zadeklarowanej wartości całej przesyłki.
  Natomiast w razie uszkodzenia lub zaginięcia części przesyłki, która nie jest integralną częścią całej przesyłki a pozostała część przez to nie traci na wartości, rzeczywistą szkodę stanowi różnica między wartością którą ubezpieczona przesyłka miała w chwili nadania do przewozu, a wartością w stanie uszkodzonym lub po zaginięciu części przesyłki.
  Wartość przesyłki obniża się o podatek od towarów i usług w przypadkach, kiedy Ubezpieczony jest uprawniony do odliczenia podatku od towarów i usług.
  3. Przy uszkodzeniu przesyłki zawierającej przedmioty nadające się do naprawy, rzeczywistą szkodę ustala się na podstawie rachunku za naprawę lub wartości części zamiennych.
   
 8. Wypłata odszkodowania
  1. APC GROUP zobowiązana jest do:
  a) wypłaty odszkodowania, w przypadku uznania roszczenia za zasadne
  b) wydania decyzji odmawiającej wypłaty odszkodowania w przypadku uznania roszczenia za niezasadne w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentacji umożliwiającej rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia.
  2. Jeżeli, pomimo wezwań ze strony APC GROUP , poszkodowany nie przedstawi faktury zakupu lub równoważnego jej dokumentu, potwierdzającego wysokość poniesionej straty, a jedynie fakturę sprzedaży, uwzględniającą w wartościach towarów utracone korzyści w postaci marży handlowej, APC GROUP–o ile nie istnieją wątpliwości co do zasadności roszczenia - w terminach wskazanych w pkt. 1 wypłaca bezsporną część należnego odszkodowania, liczoną jako 80% wartości towaru udokumentowanej fakturą sprzedaży od kwoty netto, z zastrzeżeniem możliwości ustalenia innej wysokości bezspornej części odszkodowania,wynikającej z przedłożonej dokumentacji i okoliczności szkody. Ostateczne ustalenie wysokości należnego odszkodowania i jego wypłata następuje wówczas w 7 dni roboczych od przedstawienia faktury zakupu.
  3. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją APC GROUP co do odmowy zaspokojenia roszczeń albo co do wysokości odszkodowania, może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić się do CTL z żądaniem ponownego rozpatrzenia sprawy.
   
 9. Rozpatrywanie reklamacji.
  1. W każdym przypadku osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą uprawnioną z umowy ubezpieczenia, a także osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub poszukującym ochrony ubezpieczeniowej mogą wnieść reklamacje.
  2. Reklamacje, o których mowa powyżej, można składać w następujący sposób:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail:
  • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie  firmy
  3. Odpowiedź Towarzystwa na reklamacje zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo w przypadku reklamacji wniesionej przez osobę fizyczną – pocztą elektroniczną, jeżeli osoba fizyczna składająca reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo na wniosek osoby składającej reklamację Towarzystwo potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.
  4. W przypadku, gdy APC GROUP nie posiada danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy składaniu reklamacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), a dodatkowow przypadku osób prawnych lub spółek nieposiadających osobowości prawnej - firmę.
  5. Odpowiedzi na reklamację  APC GROUP udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
  7. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenie się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
   
 10. Odpowiedzialność APC GROUP z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ogranicza się do najniższej z poniższych kwot:
  a)zadeklarowanej wartość przesyłki, potwierdzonej dowodem sprzedaży (rachunek, faktura, umowa kupna)
  b) rzeczywistej,
  c) dla przesyłek nieubezpieczonych, APC GROUP ponosi odpowiedzialność do 100zł.

 

§ 19 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy (zlecenia transportu)

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów , za wyjątkiem kosztów o których mowa w § 5 pkt.5 niniejszego regulaminu – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli złoży w tym terminie  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (zlecenia).
 2. Aby odstąpić od umowy wystarczy w swoim panelu klienta zaznaczyć opcję  "Anuluj zlecenie", jeśli zlecenie zostało utworzone dla klienta o statusie  "niezalogowany", anulowanie zlecenia nastąpi telefoniczne lub e-mail. Jeśli zlecenie zostało zaakceptowane przez konsumenta a anulowanie następuje przed dzień lub w dniu odbioru przesyłki, zostanie naliczona dodatkowa opłata za obsługę logistyczną o której mowa  mowa w § 5 pkt.5 
 3. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (anulowaniu zlecenia) poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na jego panel klienta lub na adres e-mail Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy (anulowanie zlecenia), umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania zlecenia lub otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  pomniejszone  o kwoty o których mowa w § 5 pkt.5 niniejszego regulaminu  . Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie Usługa jest wykonywana przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w  § 5 pkt.5 niniejszego regulaminu.
 7. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Usługi, do której Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§19 Klauzula poufności

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskał o APC GROUP w związku ze współpracą.
 2. Jako informacje poufne nie są traktowane informacje podane przez APC GROUP do publicznej wiadomości, jak również informacje znane Zleceniodawcy przed rozpoczęciem współpracy.
 3. Udostępnienie Informacji Poufnych przez Zleceniodawcę osobom trzecim możliwe jest jedynie za uprzednią pisemną zgodą APC GROUP albo na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na podstawie ustawy. W tym ostatnim wypadku Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować APC GROUP o wpłynięciu takiego żądania. W obu wypadkach Zleceniodawca udostępni Informacje Poufne jedynie w niezbędnym zakresie.

 

§20. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin i Cennik znajdują się na stronie internetowej www.ctlgroup.pl. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki dla  APC GROUP.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x