Wyślij przesyłkę


Zaloguj się Załóż konto

Regulamin programu partnerskiego

§1 Definicje

 

 1. Organizator – APC GROUP ul. Topolowa 76,  08-110 Siedlce , Właściciel portalu CTL GROUP w ramach którego realizowane są Usługi.
 2. Program Partnerski – program partnerski organizowany i zarządzany jest przez CTL GROUP. W ramach Programu Partnerskiego Uczestnik i CTL GROUP współpracują w celu promocji oraz zwiększenia sprzedaży Usług oferowanych przez CTL GROUP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik – użytkownik posiadający konto firmowe w Serwisie, który przystąpił do Programu Partnerskiego.
 4. SOCIAL MEDIA – serwis internetowy, fanpage na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, profil w serwisie internetowym, za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż lub aukcje internetowe, którym zarządza Uczestnik oraz na który, Uczestnik posiada prawo do emisji reklam.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez CTL GROUP na podstawie Regulaminu Serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://ctlgroup.pl/za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.
 7. Regulamin "Program Partnerski" – regulamin świadczenia Usług przez CTL GROUP, dostępny pod adresem https://www.ctlgroup.pl/wyswietl/regulamin-programu-partnerskiego
 8. Kod Polecający – kod który umożliwia promowanie naszych usługi i zarabianie pieniędzy za każde zlecenie które zostało złożone z Twojego polecenia.
 9. Materiały Marketingowe – materiały reklamowe w formie tekstowej oraz graficznej i informacje dotyczące Usługi, dostarczone Uczestnikowi przez CTL GROUP, zawierające Kod Polecający
 10. Materiały Uczestnika – materiały indywidualnie zmodyfikowane przez Uczestnika, po uprzedniej konsultacji z zespołem CTL
 11. Klient – podmiot/użytkownik Internetu, który korzysta z Serwisu lub z Usługi w następstwie skorzystania z Linku Polecającego zawartego w Materiałach.
 12. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Uczestnikowi od każdej Usługi zamówionej i prawidłowo opłaconej przez Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

 

§2 Uczestnictwo w Programie

 

 1. Przystąpić do Programu Partnerskiego mogą użytkownicy posiadający zarejestrowane kont w Serwisie. Użytkownicy nieposiadający konta firmowego mogą je założyć pod adresem https://www.ctlgroup.pl/customers/register Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Przystępując do programu uczestnik akceptuje warunki regulaminu
 2. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego należy wejść w zakładkę Programu Partnerskiego dostępnego w Profilu Klienta pod adresem https://www.ctlgroup.pl/program-partnerski
 3. Środki uzyskane z programu partnerskiego nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego nie wymaga zawarcia żadnej dodatkowej umowy i następuje w momencie zamieszczenia Materiałów na Stronie Uczestnika.
 5. Udział w programie nie dotyczy osób pośredniczących w transporcie części samochodowych, ładunków gabarytowych oraz innych towarów.
 6. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 7. Prawa, obowiązki oraz zdobyte punkty w programie przypisane są do właściciela konta do którego jest przypisany i nie można ich przenosić na innych uczestników.
 8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Zamknięcie konta wiąże się z utratą możliwości zdobywania nowych Punktów. Uczestnik nadal może wykorzystać dotychczas zebrane w Programie Punkty
 9.  

§3 Obowiązki Uczestnika


Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązuje się w szczególności do:

 1. promowania Usług, w sposób przez siebie ustalony, przy wykorzystaniu dostępnych materiałów;
 2. niezmieniania Materiałów promujących firmę w tym logotypów i projektów reklamowych bez uprzedniej konsultacji oraz akceptacji firmy CTL GROUP –
 3. niewykorzystywania systemu Google Ads lub innych form reklamy Pay Per Click (PPC- rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie, a nie za jego wyświetlenie. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który przejdzie do strony reklamodawcy za pomocą bannera);
 4. współpracy z CTL GROUP w zakresie realizacji Usług;
 5. wiernego przedstawienia Usług i nieskładania na Stronie Uczestnika żadnych oświadczeń dotyczących CTL GROUP  i Usług, które nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji dotyczących CTL GROUP lub Usługi, Uczestnik zobowiązuje się do skonsultowania tych wątpliwości z CTL GROUP przed umieszczeniem danej informacji;
 6. niepodejmowania działań naruszających dobra osobiste lub prawnie chronione interesy CTL GROUP;
 7. podejmowania działań związanych z realizacją Programu Partnerskiego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. niezwłocznego informowania CTL GROUP o każdym problemie technicznym, w wyniku którego nie odsyłają w prawidłowy sposób do Serwisu; zapewnienia, że jest uprawniony do umieszczenia i utrzymywania Materiałów na Stronie Uczestnika;
 9. rzetelnego informowania potencjalnych Klientów o zasadach uczestnictwa w Programie Partnerskim zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. uczestnik deklaruje, że konto polecane nie  jest kontem fikcyjnym w których nie użyto fałszywych danych osobowych
 11. usunięcia Materiałów lub Materiałów Uczestnika na każde żądanie CTL GROUP, w tym bez podania żadnej przyczyny – Uczestnik zobowiązuje się do usunięcia Materiałów objętych żądaniem w terminie 24 godzin od czasu otrzymania żądania od CTL GROUP, niezależnie od formy, w jakiej żądanie została złożone;
 12. nieumieszczania na SOCIAL MEDIA i w Materiałach Marketingowych   oznaczeń, w tym logotypów należących do podmiotów konkurencyjnych wobec CTL GROUP , w szczególności innych podmiotów świadczących usługi transportu, transportu części samochodowych, transportu ładunków gabarytowych oraz podmiotów pośredniczących w składaniu zleceń na przewóz przesyłek.

 

§4 Obowiązki Organizatora


Organizator zobowiązuje się do:

 1. prowadzenia Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem Serwisu;
 2. dokonywania wszelkich czynności z zakresu wsparcia technicznego związanego z utrzymaniem Usług;
 3. aktualizowania Materiałów w przypadku zmiany okoliczności związanych z Usługami;
 4. dokonywania wszelkich czynności związanych z bieżącą obsługą Klienta w zakresie Usług, w tym przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, windykacji, udzielania informacji, dokonywanie rozliczeń finansowych;
 5. świadczenia Klientom Usług z należytą starannością;
 6. wypłaty Wynagrodzenia na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§5 Materiały oraz logotypy Stron

 

 1. Strony upoważniają siebie nawzajem do korzystania ze swoich logotypów, oznaczeń i nazw na Social Media i w Serwisie wyłącznie w celu reklamowania oraz wykonania Usługi oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z Regulaminem, w okresie trwania Program Partnerskiego.
 2. W związku z postanowieniami zawartymi w pkt. 1. powyżej, Strony wyrażają zgodę na korzystanie z Materiałów, w tym z logotypów, oznaczeń i nazw do celów związanych z Programem Partnerskim i na następujących polach eksploatacji obejmujących:
 3. W przypadku, gdy Strony stwierdzą nieprawidłowe użycie logotypu, oznaczenia lub nazwy, Strona, która stwierdzi takie nieprawidłowe użycie wezwie Stronę naruszającą do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
 4. Strony oświadczają, że Materiały, o których mowa w niniejszym Regulaminie są pozbawione wad prawnych, tj. w szczególności autorskie prawa majątkowe do tych materiałów przysługują w całości każdej ze Stron.
 5. Strony oświadczają, że w przypadku, gdyby okazało się, że prawa do Materiałów przysługują jakimkolwiek osobom trzecim to Strona, której dotyczy to postanowienie zwolni w całości z odpowiedzialności drugą Stronę, względnie pokryje wszelkie koszty jakie ta poniosła w związku z brakiem tych praw.
 6. Po zakończeniu Programu Partnerskiego lub po wykluczeniu Uczestnika, Strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunięcia logotypów, nazw ze wszystkich miejsc, gdzie były one wykorzystywane przez Strony.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Materiałów Uczestnika.
 

 

§6 Wynagrodzenie

 

 1. Wynagrodzenie należne jest Uczestnikowi wyłącznie w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim i wyłącznie za okres trwania Programu Partnerskiego.
 2. Wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i obliczane jest jako Podstawa + procent kwoty brutto, którą Klient zapłacił za Usługę,
 3. Prowizja dla uczestnika Programu Partnerskiego jest naliczana od zamówień każdego pozyskanego przez niego Klienta Indywidualnego przez okres 60 dni.
 4. Prowizja jest naliczana od ceny podstawowej przesyłki oraz usług dodatkowych.
 5. Środki zarobione przez uczestnika Programu Partnerskiego są naliczane, gdy przesyłka zamówiona przez poleconego przez niego klienta zostanie doręczona do odbiorcy.
 6. Prowizja za każda doręczoną paczkę będzie zasilała Skarbonkę uczestnik.  Zgromadzone środki na Skarbonce będzie można wykorzystać na wysyłki paczek w serwisie WWW.CTLGROUP.PL
 7. Wynagrodzenie zdobyte w Programie Partnerskim jest dostępne w stronie Organizatora WWW.CTLGROUP.PL i jest ważne bez limitu czasowego

 

§7 Dane osobowe

 

 1. Strony udostępniają sobie wzajemnie i przetwarzają dane służbowe swoich przedstawicieli i przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ich należytej ochrony oraz realizując prawa podmiotów danych..
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

 

 

§8 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Partnerskim można zgłaszać:
  a) na piśmie  na adres CTL GROUP ul. Zabielska 32 , 21-300 Radzyń Podlaski
  b) w formie wiadomości e-mail na adres : reklamacje@ctlgroup.pl
 2. Reklamacje przyjmowane są w czasie trwania programu i 30 dni po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika w tym numer ID klienta dostępny na stronie www.ctlgroup.pl, zakładka Panel Klienta.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji, uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej wiadomości e-mail

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym zmiany dotyczącej zasad Wynagradzania, w każdym momencie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w   dniu udostępnienia informacji o zmianach.
 2. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje Uczestników 7 dni przed planowanym zakończeniem Programu Partnerskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
 4. Jeżeli któreś z postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy. Organizator zobowiązuje się zastąpić takie postanowienie nowym postanowieniem.
 5. Strony zobowiązują się, aby spór pozostający w związku ze współpracą Stron w ramach Programu Partnerskiego na podstawie Regulaminu został w pierwszej kolejności rozwiązany polubownie, w wyniku rozmów oraz negocjacji. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany polubownie, każda ze Stron może wystąpić z roszczeniem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x